VELDZIJDEPOLDER

geen windmolens in de Veldzijdepolder

ingezonden brief over de keerzijde van Windmolens - Nieuwe Meerbode 30 juni 2021

Hieronder kunt u de hele brief lezen of nog eens nalezen. Onderaan de brief vind u links.

 

WINDMOLENS IN DE RONDE VENEN

 

Het ei van Columbus? Of toch niet?

 

transparante politiek

In 2009 werden de inwoners van De Ronde Venen geconfronteerd met een reusachtig bouwwerk. Johnson Wax had van de toenmalige gemeenteraad toestemming gekregen c.q. afgedwongen om een windmolen te bouwen. Dit bouwwerk van 130 meter hoog bepaalt nu al weer twaalf jaar de skyline van onze gemeente. De voorbereiding heeft een aantal jaren geduurd en er moesten vergunningen worden aangepast. De inwoners zijn toen niet betrokken bij de besluitvorming en de opbrengst van deze turbine komt niet te goede aan de inwoners. Dat is een soort politiek die we nu niet meer willen. Wij willen een gemeente die transparant is en inwoners laat meepraten en meedenken over besluiten die een grote impact op de woonomgeving hebben.

 

zoekgebieden

Ten aanzien van het inplannen van windmolens en zonnevelden is dat tot nu toe niet zo geweest. Op enig moment zijn binnen de gemeentegrenzen zoekgebieden aangewezen. Acht zoekgebieden zijn geschikt bevonden voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Toen we begin juni van de plannen hoorden en hoe ver die al waren hebben we met een klein groepje omwonenden van de Veldzijdepolder een actiecomité opgericht. We zijn een petitie gestart en hebben in een paar weken tijd in de hele omgeving van de Veldzijdepolder onze petitiekaarten in de bus gedaan. Ook hebben we bij honderden huizen aangebeld en zijn we met de bewoners in gesprek gegaan. Zo kwamen wij er achter dat bijna niemand van deze plannen wist en dat eigenlijk zo ongeveer iedereen tegen de plaatsing van windmolens is.  

 

financiële belangen

In deze tijd wordt er steeds meer bekend over de keerzijde van windmolens. Tegelijk zijn er partijen die dat liever niet belicht zien. Er zijn enorme financiële belangen mee gemoeid. Grondeigenaren die windmolens op hun land toestaan krijgen een ruime financiële vergoeding. Vaak zo hoog dat ze hiervan kunnen leven. Naarmate er meer windmolens komen wordt het totaalbedrag dat wij met zijn allen aan de grondeigenaren betalen steeds hoger. Energiebedrijven en producenten worden met enorme bedragen gesubsidieerd en vormen een machtige lobby vóór de windmolens. De topmensen die veel geld aan de windmolens verdienen kunnen er voor zorgen dat hun villa’s ver uit de buurt van de windmolens komen. Die keuze heb de meeste Rondeveners niet. Er is deze bedrijven en sommige politici veel aan gelegen om de negatieve kanten van windmolens onderbelicht te laten. Evengoed wordt er nu langzamerhand steeds meer bekend.

 

De nieuwe windmolens zijn kolossale bouwwerken en ze worden steeds groter. De grootste windmolen van dit moment, de Haliade-X,  heeft wieken van honderdzeven meter en is tweehonderdzestig meter hoog. Windmolens worden steeds groter omdat de effectiviteit bij een grotere wieklengte in het kwadraat toeneemt. Een windmolen met een wieklengte van negentig meter heeft een vier keer zo groot windoppervlak als een windmolen met een wieklengte van vijfenveertig meter zoals die van Johnson Wax. Voor één windmolen met een wiekhoogte van 230 meter moet je dus vier windmolens zoals de Johnson Wax molen bouwen.

 

grondstoffen

Voordat zo een enorme windmolen er staat is er veel vervuiling en menselijk leed aan voorafgegaan. Voor het transport van de torendelen en de enorme wieken worden grote ultravervuilende zeeschepen gebruikt. Terwijl auto’s in hoog tempo steeds schoner zijn geworden geldt dat niet voor de zeeschepen. Onderzoeken laten zien dat de zestien grootste containerschepen net zo veel vervuilen als alle moderne auto’s in de hele wereld. Er wordt wel moeite gedaan de schepen schoner te krijgen, maar omdat scheepsmotoren dertig tot veertig jaar mee gaan duurt dat lang. En de behoefte aan transport over zee blijft groeien. Als de windmolenonderdelen eenmaal in de haven zijn aangekomen is het transport over land een enorme logistieke operatie. Om de wieken van zeventig tot tachtig meter op hun plek te krijgen worden wegen afgesloten en soms zelfs omgelegd.

 

elektriciteitsnet niet geschikt

Overal waar de windmolens komen moeten nieuwe dikke koperen kabels de grond in. De grote hoeveelheden stroom kunnen niet via het bestaande elektriciteitsnet.
 

koper en neodymium

Er moet ter plekke een hele nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Dat is ingrijpend voor de woonomgeving, maar kost ook enorme hoeveelheden grondstoffen. Op de website van de energiemaatschappijen zul je niets lezen over de gruwelijke toestanden in de kopermijnen in Congo en de vijftig doden door het instorten van een mijnschacht. Dezelfde geldt voor het zeldzame aardmetaal Neodymium, de grondstof voor de magneten in de Nederlandse windmolens. Neodymium wordt gewonnen in Baotou in het Noordwesten van China. Het proces om deze grondstof van het uranium te scheiden is enorm vervuilend. De hele omgeving is daar veranderd in een gifmeer van 120 kilometer doorsnede. Alles is afgeschermd door een hoge dijk. Niemand van buitenaf heeft hier toegang. Duizenden mensen worden ernstig ziek en baby’s worden misvormd geboren. De politiek heeft verschillende rapporten gekregen en er zijn schriftelijke vragen aan minister Kamp en mw. van Tongeren gesteld, maar de politiek houdt zich stil ten aanzien van deze humanitaire ramp. Ook hierover zul je niets lezen op de websites van de energiemaatschappijen.

 

gezondheidsklachten

Langzamerhand wordt er ook steeds meer bekend over de negatieve gevolgen voor de gezondheid. Windmolens veranderen het uitzicht op de omgeving op een ingrijpende manier. Veel mensen vinden dit heel vervelend en raken er door geïrriteerd. Windmolens produceren naast lichteffecten en bewegende schaduwen ook geluid. Vooral ’s nachts kan dat als heel hinderlijk worden ervaren. In deze tijd krijgen we voor het eerst te maken met mensen die jarenlang in de buurt van windmolens hebben gewoond. Mensen die vatbaar zijn voor omgevingsprikkels kunnen hier klachten door krijgen. Maar ook mensen die hier minder gevoelig voor zijn kunnen gezondheidsschade oplopen. De klachten variëren van slechter slapen en oververmoeid raken tot aan burn-out. Op dit moment wordt er ook meer bekend over het laagfrequente geluid dat windmolens produceren. Niet waarneembaar voor het gehoor, maar wel voor het lichaam. Dit geluid verplaatst zich via de grond en draagt veel verder dan hoorbaar geluid. De onderzoeken lijken uit te wijzen dat mensen met al bestaande hartklachten door dit geluid een grotere kans hebben op een beroerte of een hartinfarct. Zelf als je kilometers ver van een windmolen woont.

 

de opbrengst

De opbrengst van windmolens blijft een punt van discussie en wordt volgens veel deskundigen veel te rooskleurig voorgesteld. Energiemaatschappijen hebben het voornamelijk over de voordelen en de zogenaamde ‘groene stroom’. Groene stroom, ook wel ‘hernieuwbare energie’ of ‘duurzame energie’ genoemd, is een verzamelnaam voor verschillende manieren van energieproductie, zoals windenergie, zonnepanelen en het verbranden van biomassa. De laatste jaren zijn er veel biomassacentrales bij gekomen die per dag hele bossen verstoken. Deze manier van energieproductie werd eerder aangeprezen als milieuvriendelijk, maar staat nu enorm ter discussie.

Op dit moment wordt het grootste deel van onze stroom nog geproduceerd door energiecentrales die werken met fossiele brandstoffen. Dat moet natuurlijk duurzamer en er wordt hard naar oplossingen gezocht, maar elke oplossing kent weer zijn eigen problematiek.

 

naar behoefte

Energiecentrales leveren energie naar behoefte. Dat is een enorm voordeel boven windenergie en zonne-energie. Windmolens produceren stroom als het hard waait en zonnepanelen als de zon schijnt. Maar omdat we de energiecentrales niet even snel aan en uit kunnen zetten is al die opbrengst vaak niet erg effectief. Zelfs in de enorme batterij van een elektrische auto kun je eigenlijk maar een klein beetje stroom bewaren. Om de door windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom te bewaren zouden we honderden enorme panden vol met batterijen moeten neerzetten. Maar het produceren en weer opruimen van miljoenen grote batterijen heeft ook weer gevolgen voor het milieu.

 

Als het hard waait is de productie van windmolens groot, maar als het iets minder had waait loopt de opbrengst heel sterk terug. Daarom zijn windmolens op zee ook ongeveer twee keer zo productief als op het land. Maar als je de enorme productie van duizenden windmolens bij harde wind niet meteen gebruikt is het dus ook meteen weer weg. Het is eigenlijk net als met de fietsdynamo van vroeger. Als je het wieltje tegen je band zet produceer je stroom om het lampje te laten branden. Maar als het lampje kapot is heb je er niets aan en is de opgewekte energie meteen weer weg. Datzelfde geld eigenlijk voor zonnepanelen. Op zonnige dagen een grote productie, maar je kunt het niet bewaren.

 

energie opwekken - hoe werkt het?

Elektrische spanning, in de volksmond ‘stroom’, ontstaat wanneer koper en een magneet langs elkaar worden bewogen. Volgens dit principe wordt op dit moment nog bijna alle stroom over de hele wereld geproduceerd. Het apparaat dat met een ronddraaiende beweging koper en magneet langs elkaar laat bewegen heet een ‘generator’ (of dynamo als het een kleintje is). Om een generator te laten draaien is kracht nodig. Bij waterkrachtcentrales zorgt waterdruk voor die kracht en bij windmolens zorgt de wind er voor dat de wieken de generator laten draaien. Echter, de meeste stroom in de hele wereld wordt opgewekt door het produceren van hitte in gascentrales, kolencentrales en kerncentrales. Met die hitte wordt water aan de kook gebracht en de ontstane stoom zorgt voor de kracht die via een turbine of schoepenrad de generator laat draaien. Bijna alle stroom wordt dus gek genoeg gemaakt met de antieke stoommachine.

 

jaarlijks energieverbruik

Het jaarlijkse energieverbruik in Nederland is ongeveer 861 TerraWattuur of 3100 Peta Joule. Verreweg het grootste deel van die energie wordt geproduceerd in energiecentrales die op fossiele brandstoffen werken. Iedereen snapt dat dat anders moet, maar veranderen is een ingewikkeld en moeizaam proces. De energiecentrales en de bijbehorende infrastructuur om de energie bij de bedrijven en de mensen thuis te krijgen zijn al lang geleden aangelegd. Kerncentrales kunnen van de bestaande infrastructuur gebruik maken en produceren enorme hoeveelheden stroom. Een grote kerncentrale produceert 27 TerraWattuur, een grote windmolen produceert 0,009 TerraWattuur.

 

Het totale energieverbruik in Nederland kan worden opgewekt door 31 kerncentrales of 2.3 miljoen voetbalvelden met zonnepanelen of ongeveer 100.000 grote windmolens. Het streven van de regering is om meer stroom op te laten wekken door windmolens op land. Maar dat heeft een enorme impact op onze woonomgeving en gezondheid. Om twintig procent van de stroom te laten produceren met windkracht zijn 20.000 enorme windmolens nodig. Nederland heeft ongeveer 350 gemeentes, dus dat komt neer op gemiddeld 60 windmolens per gemeente. Dan staat elke gemeente vol met windmolens en moet er nog steeds 80 procent op een andere manier worden opgewekt. Zelfs als de helft van die twintig procent door windmolens op zee wordt opgewekt staat nog steeds ons hele land vol met windmolens.

 

vogels

Vogels hebben veel te duchten van windmolens en de impact op plaatselijke populaties is veel groter dan voorheen gedacht. Het wetenschappelijke rapport van de Universiteit van Wageningen hierover kunt u vinden op de Veldzijdepolder website. Door alles wat er recent bekend raakt over windmolens groeit het verzet. Steeds meer mensen vinden dat die kolossale windturbines niet in bebouwd gebied horen.

 

nieuwe energiebronnen

Scooters met tweetaktmotoren zijn honderden keren vervuilender dan een moderne personenauto. Toch kregen tot voor kort de meeste scooters nog een tweetaktmotor. We weten al dertig jaar dat viertact schoner is, maar pas nu zijn de tweetaktscooters verboden. Nog jaren zullen de ultravervuilende tweetaktscooters rondrijden. Hoe kan dat? Wat zijn dat voor merkwaardige mechanismen? Laten we er voor zorgen dat we dat met de windmolens niet gaan meemaken. Als ze er eenmaal staan moeten we er jaren tegenaan kijken en op termijn moeten ze ook weer allemaal opgeruimd worden.

 

windmolens achterhaald

De nieuwe en schonere energiebronnen zijn nu al bekend en worden ontwikkeld. Er is een toekomst voor waterstof, aardwarmte, getijdenstroom, kerncentrales, kernfusiecentrales, en er komen nog meer ideeën. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we over een paar jaar niet met al die horizonvervuilende windmolens opgescheept zitten. Windmolens zijn nu al een achterhaald concept. Te duur, te veel menselijk leed bij het produceren van de grondstoffen, schadelijk voor vogels, te veel vervuiling bij de productie en het transport, te ingewikkeld om te maken, te moeilijk om de benodigde infrastructuur aan te leggen, te veel overlast voor omwonenden, te lage opbrengst en te korte levensduur.

 

Geschreven door Gerard Ros. Opgegroeid in Vinkeveen, vijfentwintig jaar een goudsmederij aan huis in Mijdrecht en nu al weer veertien jaar woonachtig in Wilnis en samen met actiecomité “geen windmolens in de Veldzijdepolder” bezorgd over onze gemeente De Ronde Venen.

 

LINKS

 

Neodymium - de dodelijke keerzijde van windenergie 1
 

Neodymium - de dodelijke keerzijde van windenergie 2

 

In Europa mogen wegbrandstoffen maximaal 0,001% zwavel bevatten, terwijl voor zeeschepen de limiet op 3,5% ligt Hierdoor is het mogelijk, dat de zestien grootste zeeschepen evenveel SOX-uitstoten als 800 miljoen auto’s.

 

Koper- en kobaltmijnen in Congo
 

Nieuw onderzoek: ‘Onhoorbaar' geluid schadelijk voor gezondheid

 

Datacenters slurpen alle windmolenstroom op

 

Datacenters slurpen alle windmolenstroom op