VELDZIJDEPOLDER

geen windmolens in de Veldzijdepolder

BELEIDSNOTA

 

zoekgebieden

 

Een paar quotes uit de “Beleidsnota zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens”:

 

“Alle deelgebieden zijn op hun geschiktheid beoordeeld. Dit hebben wij gedaan door te kijken naar de inbreng van inwoners en belangengroepen, landschappelijke kwaliteiten, mogelijke ontwikkelingen in het gebied, zachte en harde beperkingen.”

 

Bij “door te kijken naar de inbreng van inwoners en belangengroepen” vragen wij ons af hoe dat gegaan is.

Wij hebben enorm veel omwonenden van de Veldzijdepolder gesproken en zijn nog niemand tegengekomen die hier van wist. Wij vinden dat we door de gemeente niet goed zijn geïnformeerd en hebben door gebrek aan informatie dan ook geen invloed kunnen uitoefenen op het beoordelen van deze deelgebieden en hun mogelijke geschiktheid. Inwoners zijn bij het nemen van beslissingen onvoldoende betrokken. En hoe is dat “kijken naar inbreng” in zijn werk gegaan en in hoeverre waren en toen al “belangengroepen”.

 

“Acht gebieden zijn geschikt om grootschalig duurzame energie op te wekken. Vaak betreft dit niet het gehele gebied. Met name voor wind gelden vaak beperkingen, vanwege veiligheid en geluidhinder. Deze acht gebieden stellen we voor als zoekgebied. Nog eens vijf gebieden zijn beperkt geschikt. Hier zijn weliswaar mogelijkheden, maar ook relatief veel beperkingen en bezwaren. Vijf gebieden zijn ongeschikt.”

 

In deze tekst worden de ‘zoekgebieden’ voorgesteld: “Acht gebieden zijn geschikt om grootschalig duurzame energie op te wekken.” De Veldzijdepolder is een gedeelte van het zogenaamde zoekgebied Q en één van de acht gebieden dat op ‘groen’ (geschikt) is gezet.

Wij vragen ons af hoe deze procedure van “geschikt verklaren” in zijn werk is gegaan. De omwonenden van de Veldzijdepolder zijn hier niet of nauwelijks bij betrokken. Wij worden ook niet geïnformeerd over hoe deze procedure is verlopen en welke criteria er zijn gebruikt. Wij en velen met ons vinden dat de gemeente kansen heeft laten liggen om procedure zorgvuldig te doen.

 

windturbine

In de beleidsnota wordt gesproken over windmolens van 7,5 Gwh (Gigawattuur) met een hoogte van 175 meter. Als dat om de torenhoogte gaat kan de wiekhoogte op 230 meter komen. Bij "windmolens" denken velen nog aan de klassieke graanmolens. Daar hebben deze windturbines weinig overeenkomsten mee. Dit zijn gigantische industriële bouwwerken.

 

u vindt de beleidsnota op: duurzaamderondevenen.nl 

omrekenen:

Een huishouden gebruikt ongeveer 3500 kwh ofwel 3,5 megawattuur per jaar aan elektriciteit.

Dat is ongeveer 20 procent van het totale energieverbruik (gas en elektra).

Het jaarlijks energieverbruik in Nederland is ongeveer 861 TerraWattuur.

Dat is gelijk aan de productie van 31 kerncentrales of ongeveer 100.000 grote windmolens.

 

Hieronder een paar stukjes uit het raadsvoorstel 22 april 2021 over de zoekgebieden, zonnevelden en windmolens

 

"VOORSTEL

1. De beleidsnota Zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens vast te stellen.

2. De volgende gebieden aan te wijzen als zoekgebied voor zonnevelden en windmolens:

De acht gebieden worden genoemd waaronder:

e. Polders Derde Bedijking en Veldzijde (zoekgebied Q), waar minimaal 130 TJ (Terra Joule) en maximaal 390 TJ opgewekt dient te worden. 

 

"ARGUMENTEN
1.1 Het college voert de opdracht van de raad uit om klimaatneutraal te zijn in 2040
De zoekgebieden in beslispunt 2 kunnen gezamenlijk voldoende duurzame energie opwekken om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

1.5 Er is rekening gehouden met de inbreng van inwoners, overheden, gemeenten en experts
Er is met belangengroepen, agrariërs, inwoners, overheden, omliggende gemeenten en experts gesproken. Alle belangen en kwaliteiten van gebieden zijn in kaart gebracht. Deze inbreng is meegenomen in de keuze voor zoekgebieden. In bijlage 1 leest u hoe er invulling is gegeven aan participatie."

 

Hier staat dat er is gesproken en rekening gehouden met inwoners. Wij zetten daar grote vraagtekens bij. Hoe is dit in zijn werk is gegaan? Wij hebben heel veel omwonenden van de Veldzijdepolder gesproken en zijn nauwelijks mensen tegengekomen die hier iets van wisten.

 

raadsvoorstel: duurzaamderondevenen.nl